Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:26:33
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

Pracownie, labolatoria, stacje badawcze

STACJA TERENOWA W BORUCINIE

Borucino,
83-323 Kamienica Szlachecka,
tel. 684-60-17
http://geografia.univ.gda.pl/kat/borucino/
http://julia.univ.gda.pl/~geokmk/borucko/

KIEROWNIK:
ADMINISTRATOR OBIEKTU: mgr Sławomir Skierka

Stacja Limnologiczna w Borucinie rozpoczęła swoją działalność l października 1959 roku jako terenowa placówka badawczo-dydaktyczna WSP w Gdańsku. Obecnie pełni ona role, podstawowej jednostki terenowej na kierunku geografii UG i przygotowana jest do prowadzenia fizycznogeograficznych badań regionalnych Pojezierza Kaszubskiego oraz organizacji przedmiotowych ćwiczeń terenowych (hydrologia, meteorologia, topografia, geomorfologia), zajęć specjalizacyjnych, a także indywidualnych prac magistrantów w zakresie badań hydrologicznych, klimatologicznych i geomorfologicznych.

Podstawowy profil naukowy Stacji wyznacza problematyka powiązana z zagadnieniami współczesnych (naturalnych i antropogenicznych) przemian ekosystemów jeziornych Pojezierza Kaszubskiego, regionalnych i lokalnych uwarunkowań topo- i mikroklimatu obszarów młodoglacjalnych oraz późnoglacjalnej historii jezior pomorskich.

Integralną częścią Stacji Limnologicznej jest posterunek meteorologiczny, który wykonuje pomiar oraz obserwacje w zakresie identycznym z realizowanym na stacjach klimatologicznych podległych IMGW, rozszerzonym dodatkowo o pomiary parowania i pomiary aktynometryczne. Posterunek, poza aparaturą standardową, wyposażony jest w automatyczną stacje, meteorologiczną METEOLOG TDL-14. Do podstawowego wyposażenia Stacji należy również przenośne laboratorium hydrochemiczne umożliwiające natychmiastowe wykonywanie podstawowych analiz jakościowych wody z wykorzystaniem testów fiołkowych i/lub zestawów odczynników (Spektrofotometr MPM 3000, PhotoLab Spektral), a także aparatura do profilowych pomiarów wybranych charakterystyk fizyko-chemicznych wód jeziornych (YSI 6800, WTW Oxi 197, WTW LF 197, WTW pH 197).

Zabudowania Stacji stanowią dwa budynki mieszkalno-dydaktyczne, zabudowanie garażowo-gospodarcze i hangar na sprzęt pływający. Jednorazowo w obiektach stacyjnych może być zakwaterowanych 26 osób w pokojach 6-8 osobowych (standard turystyczny), posiadających oddzielne zaplecze sanitarne i gospodarcze (kuchnia, jadalnia, węzeł sanitarny). Stacja oferuje ponadto 10 miejsc o podwyższonym standardzie w pokojach 2-3 osobowych.


PRACOWNIA KOMPUTEROWA

ul. R. Dmowskiego 16A,
80-264 Gdańsk
tel. 341-00-61

OPIEKUN: dr Andrzej Wyszkowski

Pracownia przygotowana jest do realizacji programowych zajęć dydaktycznych wymagających wspomagania technikami obliczeniowymi a także do realizacji badań naukowych oraz prac własnych studentów kierunku geograficznego. W budynku Geografii UG we Wrzeszczu, przy ul. Dmowskiego, od roku 2000 funkcjonuje zmodernizowana sieć komputerowa LAN. Gniazda sieciowe zainstalowane są we wszystkich pokojach pracowniczych oraz w pracowni komputerowej, składnicy map, lektorium, pokoju administracji budynku i portierni. Aktualnie wszyscy pracownicy mają dostęp do zasobów sieci. Studenci mogą korzystać z pracowni komputerowej o nielimitowanym dostępie do internetu. Planowane jest uruchomienie dla studentów dwóch terminali w lektorium obok składnicy map. Studenci będą tam mieli praktycznie nieograniczony dostęp) do komputerów i do internetu. Poza tym mogą oni korzystać z zasobów sieciowych używając terminali komputerowych znajdujących się, w bibliotekach.

Pracownia komputerowa jest wykorzystywana do zajęć dydaktycznych (GIS, informatyka, klimatologia, hydrologia itp.). Ponadto korzystają z niej magistranci przygotowujący prace magisterskie. Obecnie w pracowni udostępnionych jest 8 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu oraz wyposażonych w podstawowe oprogramowanie jakim jest MS Office 2000 działające w systemie operacyjnym MS Windows 2000 Professional. Ponadto zainstalowane zostało specjalistyczne oprogramowanie, a w szczególności w zakresie geograficznych systemów informacyjnych (Mapinfo, GeoVu, GrADS, Surfer).

Planuje się, zwiększenie liczby stanowisk do 10 oraz zakup skanera rolowego i plotera kolorowego formatu A0, profesjonalnego streamera lub macierzy dyskowej o pojemności ok. l TB, co ma umożliwić budowę bazy danych o środowisku Europy Bałtyckiej. W odleglejszym horyzoncie czasowym, planowany jest zakup stacji do odbioru zdjęć satelitarnych.


LABORATORIUM HYDROCHEMII

ul. R. Dmowskiego 16A,
80-264 Gdańsk
tel. 341-00-61 w. 50

OPIEKUN: mgr inż. Artur Cysewski

Laboratorium hydrochemii jest pracownią podległą Katedrze Hydrologii współpracującą z katedrami Limnologii oraz Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu.

Zasadniczym celem jego funkcjonowania jest prowadzenie zajęć dydaktycznych związanych z przedmiotem „Podstawy hydrochemii", zapewnienie hydrochemicznego zaplecza dla prowadzonych prac badawczych studentom (magistranci i doktoranci) oraz pracownikom naukowym wyżej wymienionych jednostek organizacyjnych.

W pracowni wykonuje się, głównie pomiary bilansu jonowego wody oraz innych nieorganicznych jej zanieczyszczeń. Do tego celu wykorzystuje się, z następujące techniki:

  • miareczkowanie z wizualną indykacją punktu równoważnikowego;

  • spektrofotometrie, przy pomocy PhotoLab Spektral firmy WTW;

  • w oparciu o procedury i zestawy odczynników przedsiębiorstwa Merck;

  • potencjometrię

  • konduktometrię

Laboratorium systematycznie rozbudowuje swoją bazę, techniczną, a także, w miarę, potrzeb, wdraża nowe metody analityczne.


LABORATORIUM SEDYMENTOLOGICZNE

ul. R. Dmowskiego 16A,
80-264 Gdańsk
tel. 341-00-61

OPIEKUN: dr Piotr Paweł Woźniak

Laboratorium sedymentologiczne jest pracownią podległą Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu. W laboratorium wykonuje się, podstawowe analizy sedymentologiczne. Analiza uziarnienia osadów wykonywana jest przy użyciu wstrząsarek "Thys-2". Dla osadów drobnoziarnistych wykonuje się, analizę, areometryczną. Istnieje też możliwość przeprowadzenia analizy obróbki ziaren kwarcu. Do tego celu służy graniformametr automatyczny GW-02.

Wymienione wyżej analizy pozwalają na określenie warunków sedymentacji osadów w różnych środowiskach. Dane te wykorzystuje się, w badaniach paleogeograficznych. Badania takie wykonywane są zarówno na potrzeby badawcze Katedry, jak też przez magistrantów w ramach realizowanych prac magisterskich.


LABORATORIUM TERMOLUMINESCENCYJNE

ul. R. Dmowskiego 16A,
80-264 Gdańsk
tel. 341-00-61

OPIEKUN: dr Stanisław Fedorowicz

Laboratorium termoluminescencyjne jest pracownią podległą Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu. W laboratorium tym prowadzi się, datowania (metodą TL) czwartorzędowych osadów mineralnych. Do przeprowadzenia tego typu prac służy, między innymi, specjalistyczna aparatura: czytnik TL "RA-94" oraz miernik promieniotwórczości naturalnej "MAZAR-95". W istniejącym już ponad 10 lat Laboratorium wykonano blisko 3500 dat TL. Daty te były wykonywane głównie dla potrzeb Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali l :50000, opracowywanej przez Państwowy Instytut Geologiczny. Datowano również osady dla potrzeb badań stratygraficznych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich w Polsce. Część dat TL wykonana została we współpracy z magistrantami i przeznaczona była do ich prac magisterskich.


LABORATORIUM GEOCHEMICZNE

ul. R. Dmowskiego 16A,
80-264 Gdańsk
tel. 341-00-61

OPIEKUN: dr Wojciec Tylmann

Laboratorium geochemiczne jest pracownią podległą Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu. W pracowni geochemicznej możliwa jest analiza próbek osadów różnych środowisk sedymentologicznych. Posiadana aparatura badawcza pozwala na wykonywanie podstawowych oznaczeń fizyko-chemicznych: określenie wilgotności i gęstości osadu, zawartości materii organicznej oraz koncentracji wybranych składników chemicznych.

Wyniki analiz wykorzystywane są do badań paleogeograficznych i paleoekologicznych prowadzonych zarówno przez pracowników naukowych, jak i magistrantów.

Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.