Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiMaj 25 2018 03:23:43
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

Kierunki studiów
GEOGRAFIA

Głównym atutem studiów geograficznych jest umożliwienie zdobycia kompleksowej wiedzy o mechanizmach kształtujących przestrzeń geograficzną, w szczególności poznanie interakcji pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem i jego działalnością. Wiedza ta umożliwia zrozumienie złożonych problemów dotyczących na przykład: zmian klimatycznych, wpływu działalności człowieka na stan środowiska przyrodniczego, lokalizacji przedsiębiorstw, powstawania i funkcjonowania miast czy kształtowania się regionów i państw. Studia geograficzne umożliwiają również zdobycie praktycznych umiejętności – m.in. obsługi geograficznych systemów informacyjnych (GIS) oraz prowadzenia badań terenowych.

Kierunek studiów geografia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
Kierunek studiów geografia dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/2013

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Gospodarka przestrzenna rozumiana jest jako całokształt procesów polegających na gospodarowaniu przestrzenią i gospodarowaniu w przestrzeni.

Gospodarowanie przestrzenią polega na tworzeniu określonych struktur przestrzennych. Kryterium racjonalności tych działań jest dobro społeczne, a głównymi podmiotami instytucje publiczne, przede wszystkim władze samorządowe. Podejmując decyzje przestrzenne, podmioty te dążą do ukształtowania efektywnego, z punktu widzenia mieszkańców i ich potrzeb, układu przestrzenno-strukturalnego oraz przyciągania podmiotów podnoszących jego wartość.

Gospodarowanie w przestrzeni polega na poszukiwaniu optymalnej lokalizacji, czyli miejsca zapewniającego efektywną działalność i efektywne relacje przestrzenne. Kryterium racjonalności tych działań jest osiągnięcie maksymalnej korzyści indywidualnej. Są one domeną osób fizycznych i podmiotów gospodarczych.

Rezultatem ciągłych interakcji, pomiędzy procesami gospodarowania przestrzenią a gospodarowania w przestrzeni, jest zagospodarowanie przestrzenne. Rezultaty dynamicznego rozwoju społeczno-gospodarczego (m. in. rosnący popyt na tereny do zabudowy, pogłębiający się podział pracy, wzrost znaczenia prywatnej własności ziemi, rozwój samorządów, nasilające się znaczenie korporacji międzynarodowych) spowodowały, że interakcje te są coraz bardziej złożone i coraz częściej przybierają formy konfliktów na tle zagospodarowania przestrzeni.

Rośnie zatem rola gospodarki przestrzennej jako procesu celowego, świadomego i racjonalnego porządkowania przestrzeni, którego celem jest osiągnięcie ładu przestrzennego – stanu pozwalającego na optymalne funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki, przy możliwie najmniejszej liczbie konfliktów między różnymi podmiotami i nie prowadzącego do degradacji środowiska przyrodniczego.

Gospodarka przestrzenna jest zagadnieniem o wybitnie interdyscyplinarnym charakterze. Obejmuje problematykę z zakresu: geografii, urbanistyki, planowania przestrzennego, ekonomii, socjologii oraz prawa. Jedną z podstawowych dyscyplin tworzących zasób wiedzy dla gospodarki przestrzennej jest geografia, ze względu na fakt, iż głównym przedmiotem jej badań są istniejące obiekty i procesy zachodzące w przestrzeni, a także grupy ludzi tworzące i wykorzystujące te obiekty i procesy.

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
Kierunek studiów gospodarka przestrzenna dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/2013
Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.