Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:27:42
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

Kierunek studiów geografia dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/2013
RODZAJE I PROGRAM STUDIÓW

Stacjonarne studia na kierunku Geografia prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym obejmują trzyletnie zawodowe studia licencjackie (I stopnia) oraz dwuletnie uzupełniające studia magisterskie (II stopnia).

Trzyletnie zawodowe studia licencjackie (I stopnia)

Na kierunku geografia studenci kształceni są w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. W związku z tym program kształcenia wyższych studiów zawodowych obejmuje kanon podstawowych przedmiotów geograficznych (geomorfologia, hydrologia, meteorologia i klimatologia, geografia ekonomiczna, geografia społeczna, geografia polityczna i geografia regionalna), grupę przedmiotów pokrewnych (astronomiczne podstawy geografii, geologia, geofizyka i geochemia, kształtowanie i ochrona środowiska) oraz uzupełniających (matematyka, podstawy socjologii, statystyka w geografii). Podstawowymi formami zajęć są wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia o charakterze seminariów i konwersatoriów. Ponadto specyficzną dla kierunku formą kształcenia są przedmiotowe i regionalne ćwiczenia terenowe – od jednodniowych ćwiczeń praktycznych po przekrojowe ćwiczenia terenowe dające wiedzę o zróżnicowaniu regionalnym naszego kraju oraz studia terenowe ukierunkowane na wdrożenie i rozszerzenie wiedzy z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej.

Studenci kierunku geografia (przede wszystkim studiów stacjonarnych), w ramach specjalizacji nauczycielskiej, mogą uczestniczyć w fakultatywnym bloku zajęć pedagogicznych i bezpłatnie uzyskać uprawnienia do zawodu nauczyciela geografii i przyrody lub geografii i przedsiębiorczości (więcej informacji na ten temat stronie Pracowni Dydaktyki Geografii Geografii www.pdg.univ.gda.pl).

Studenci geografii mogą również korzystać z programu międzynarodowej wymiany studentów SOCRATES-ERASMUS, odbywając część studiów w partnerskich uczelniach w Czechach, Hiszpanii, Łotwie, Słowenii, Rumunii, Niemczech, Włoszech, na Litwie i Węgrzech.

Praca licencjacka i egzamin licencjacki

Pod koniec II roku studiów pierwszego stopnia studenci wybierają seminarium, w ramach którego pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowują pracę licencjacką. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej oraz zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Dwuletnie uzupełniające studia magisterskie (II stopnia)

Specyfiką programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Geografia Uniwersytetu Gdańskiego jest uwzględnianie nadmorskiego położenia regionu i poświęcanie dużej uwagi procesom (zarówno fizycznym, jak i społeczno-gospodarczym) jakie zachodzą w strefie kontaktu lądu i morza.

Program studiów przewiduje trzy grupy przedmiotów – przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów magisterskich studiów uzupełniających, przedmioty obligatoryjne na poszczególnych specjalnościach (w tym ćwiczenia terenowe) oraz przedmioty fakultatywne (umożliwiające częściowe dostosowanie programu nauczania do indywidualnych zainteresowań studenta).

Specjalności

Kształcenie w trybie stacjonarnym odbywa się w ramach następujących specjalności: geografia społeczno-ekonomiczna, geomorfologia z kształtowaniem i ochroną środowiska, hydrologia i ochrona wód oraz meteorologia i klimatologia.

Kształcenie w trybie niestacjonarnym odbywa się w ramach następujących specjalności: geografia społeczno-ekonomiczna, geomorfologia z kształtowaniem i ochroną środowiska, meteorologia i hydrologia.

Geografia społeczno-ekonomiczna (tryb stacjonarny i niestacjonarny) >>
  • Dostarcza szerokiej wiedzy o przestrzennym zróżnicowaniu działalności człowieka oraz o rozwoju regionalnym.
  • Studia obejmują przedmioty z zakresu geografii: ludności, miast, turystyki, przemysłu, komunikacji, geografii ekonomicznej morza, geografii transportu morskiego.
Geomorfologia z kształtowaniem i ochroną środowiska (tryb stacjonarny i niestacjonarny) >>
  • Pozwala uzyskać absolwentowi wiedzę na temat procesów geomorfologicznych i towarzyszących im zmian środowiska, zapisu działalności człowieka w osadach geologicznych i rzeźbie terenu oraz na temat współczesnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze, oceny rozmiarów zmian przez niego wywołanych oraz sposobów zapobiegania niekorzystnym przekształceniom.
  • Studia obejmują przedmioty takie jak: podstawy sedymentologii, geomorfologia dynamiczna, paleogeograficzne rekonstrukcje zmian środowiska, oceny oddziaływania na środowisko, przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego, zasady polityki ekologicznej i ekorozwoju, ochrona przyrody i krajobrazu.
Hydrologia i ochrona wód (tryb stacjonarny) >>
  • Pozwala pogłębić wiedzę między innymi z zakresu hydrologii pobrzeży (w tym procesów hydrologicznych zachodzących w strefie kontaktu wód morskich i lądowych) oraz pojezierzy (w tym roli jezior w obiegu wody), naturalnych i antropogenicznych przemian stosunków wodnych oraz ochrony hydrosfery (w tym ochrony i rekultywacji jezior).
  • Studia obejmują przedmioty takie jak: hydrogeologia, hydrometria, hydrochemia, hydrologia dynamiczna, metody opracowań hydrologicznych, gospodarka wodna, limnologia.
Meteorologia i klimatologia (tryb stacjonarny) >>
  • Pozwala zdobyć teoretyczną i praktyczną kompleksową wiedzę na temat procesów zachodzących w atmosferze w różnych skalach czasowych i przestrzennych, począwszy od zmian topoklimatycznych (lokalnych) aż do procesów kształtujących klimat półkul.
  • Studia obejmują przedmioty takie jak: fizyczne podstawy systemu klimatycznego, hydrometeorologia, topoklimatologia, klimatologia synoptyczna, klimatologia morska, klimatologia regionalna, modelowanie klimatu, bioklimatologia człowieka.
Meteorologia i hydrologia (tryb niestacjonarny) >>
  • Pozwala zdobyć kompleksową wiedzę na temat procesów zachodzących w atmosferze oraz na temat wód lądowych – formach ich występowania, rozmieszczeniu, obiegu w czasie i przestrzeni, właściwościach fizycznych oraz chemicznych.
  • Studia obejmują przedmioty takie jak: fizyczne podstawy systemu klimatycznego, podstawy modelowania klimatycznego, klimatologia morska, hydrometria, limnologia, gospodarka wodna.
SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent posiada wiedzę z zakresu geografii oraz zna relacje kształtujące funkcjonowanie systemu przyroda - człowiek. Zna procesy zachodzące w przyrodzie, społeczeństwie i gospodarce oraz umie je analizować w różnych skalach przestrzennych - od lokalnej do globalnej. Posiada umiejętności kompleksowej oceny środowiska życia człowieka oraz kreatywnego wykorzystania wiedzy i wykonywania pracy zawodowej. Umie posługiwać się technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem programów statystycznych i systemów informacji geograficznej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w instytucjach (w tym jednostkach administracji lokalnej i państwowej) zajmujących się: ochroną i kształtowaniem środowiska przyrodniczego, osłoną hydrometeorologiczną, fizjografią, planowaniem przestrzennym, warunkami życia ludzi, organizacją działalności społeczno-gospodarczej oraz w instytucjach oświatowych i naukowych.

Absolwent studiów licencjackich z ukończoną specjalizacją nauczycielską może pracować jako nauczyciel geografii w gimnazjum, przyrody w szkole podstawowej lub przedsiębiorczości w zasadniczej szkole zawodowej. Po podniesieniu kwalifikacji na studiach magisterskich uzyskuje uprawnienia do nauczania w liceum oraz technikum.

Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.