Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:24:28
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

SPECJALNOŚĆ: GEOMORFOLOGIA Z KSZTAŁTOWANIEM I OCHRONĄ ŚRODOWISKA
Kadra naukowo-dydaktyczna

Zajęcia związane z profilem specjalności prowadzone są przez pracowników Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu (KGiGCz) oraz Katedry Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska (KGFiKŚ) , a osobami uprawnionymi do prowadzenia seminariów magisterskich w ramach specjalności są:

 • Prof. UG dr hab. Roman Gołębiewski (KGiGCz)
 • Prof. UG dr hab. Stanisław Fedorowicz (KGiGCz)
 • Prof. UG dr hab. Andrzej Rachocki (KGFiKŚ)
 • Prof. UG dr hab. Mariusz Kistowski (KGFiKŚ)
Informacje o programie studiów

Program specjalności, oprócz przedmiotów obligatoryjnych wspólnych dla całego kierunku, zawiera także dwie grupy zajęć związanych z profilem specjalności.

Pierwsza z nich obejmuje takie przedmioty jak: Metody badań w geomorfologii, Podstawy sedymentologii, Geomorfologia dynamiczna, Datowanie osadów i procesów przyrodniczych, Paleogeograficzne rekonstrukcje zmian środowiska. Pozwalają one uzyskać absolwentowi wiedzę na temat procesów geomorfologicznych i towarzyszących im zmian środowiska w przeszłości i współcześnie, zapisu działalności człowieka w osadach geologicznych i rzeźbie oraz tych procesów gomorfologicznych, które są niekorzystne a nawet niebezpieczne dla bieżącego stanu środowiska przyrodniczego i gospodarki.

Druga grupa przedmiotów (Oceny oddziaływania na środowisko, Monitoring środowiska, Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego, Zasady polityki ekologicznej i ekorozwoju, Ochrona przyrody i krajobrazu) to zajęcia na temat współczesnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze, oceny rozmiarów zmian, jakie on wywołuje oraz sposobów zapobiegania niekorzystnym przekształceniom.

Programy przedmiotów prowadzonych w ramach omawianej specjalności uwzględniają specyfikę położenia naszego regionu – dużo uwagi poświęcają tematyce dotyczącej obszarów nadmorskich. Integralną częścią edukacji są ćwiczenia terenowe, które mają na celu praktyczne zastosowanie wiedzy uzyskanej w czasie wykładów. Zdobytą w czasie studiów wiedzę można zweryfikować w ramach badań terenowych lub laboratoryjnych, które zazwyczaj są nieodzowną częścią realizowanej pracy dyplomowej.

Specjalność przeznaczona jest dla miłośników wyjazdów terenowych oraz osoby, które nie boją się zarówno pracy fizycznej, jak i umysłowej. Dodatkowo istnieją możliwości pogłębienia swoich zainteresowań poprzez udział w różnych wyjazdach naukowych pracowników, prowadzonych przez nich badaniach oraz zaangażowanie się w prace Studenckiego Koła Naukowego Geomorfologów „PINGO”. Nagrodą za włożony wysiłek są, między innymi, satysfakcja z uzyskanych wyników oraz wspomnienia z podróży w ciekawe zakątki Pomorza (i nie tylko...).

Plan specjalności (tryb stacjonarny) >>
Plan specjalności (tryb niestacjonarny) >>

Prace magisterskie

Opiekę merytoryczną nad pracami magisterskimi sprawują nie tylko samodzielni pracownicy naukowi, ale również pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem doktora.

Promotorzy opiekują się zazwyczaj 1-2 seminarzystami, tymi, których tematyka pracy magisterskiej jest najbliższa ich zainteresowaniom naukowym. Po uzgodnieniu z prowadzącym seminarium możliwa jest również realizacja pracy dyplomowej o tematyce odbiegającej od profilu badawczego katedry, a także pod opieką osoby z innej instytucji naukowej.

Bloki tematyczne realizowane na seminariach magisterskich w ramach specjalności w Katedrze Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu:

 • Datowania osadów różnymi metodami (w tym metodą luminescencyjną i 210Pb)
 • Jeziorne osady laminowane jezior północnej Polski i ich zastosowanie w rekonstrukcjach paleogeograficznych
 • Procesy i formy strefy brzegowej południowego Bałtyku
 • Dynamika wybranych brzegów wydmowych ze szczególnym uwzględnieniem mierzei jezior przymorskich
 • Rejestracja fotograficzna zmian brzegu morskiego
 • Zagrożenia nizin nadbrzeżnych w warunkach prognozowanego wzrostu poziomu morza
 • Proekologiczne metody ochrony brzegów morskich (sztuczne zasilanie brzegów)
 • Geneza rzeźby i osadów glacjalnych na wybranym obszarze Pomorza
 • Skały skandynawskie w środowisku przyrodniczym i architekturze Pomorza

Bloki tematyczne realizowane na seminariach magisterskich w ramach specjalności w Katedrze Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska:

 • Ochrona i kształtowanie ekosystemów
 • Oceny oddziaływań na środowisko
 • Turystyczne wykorzystanie obszarów przyrodniczych
 • Ochrona przyrody i krajobrazu
 • Oddziaływanie na środowisko obszarów miejskich
Sylwetka absolwenta

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w przyrodzie, potrafi je określić (oraz zmiany, jakie one wywołały) między innymi na podstawie cech rzeźby i osadów geologicznych; jest w stanie wskazać, jaki wpływ na środowisko przyrodnicze wywierał kiedyś i wywiera współcześnie człowiek oraz może badać skutki tych ingerencji i tendencje zachodzących zmian. Poza wiedzą teoretyczną absolwent posiada praktyczne umiejętności samodzielnej pracy terenowej i laboratoryjnej, opracowywania i interpretacji materiałów źródłowych oraz stosowania technik komputerowych (m. in. GIS). Może być cenionym pracownikiem w wielu instytucjach i urzędach, m.in. urzędach morskich, zajmujących się planowaniem przestrzennym, ochroną i kształtowaniem środowiska, w służbach geologicznych, w różnych instytucjach naukowych, a także w szkolnictwie.

Więcej informacji na stronach:

Katedry Geomorfologii i Geologii Czwartorzędu
Katedry Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska
Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.