Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:27:59
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

SPECJALNOŚĆ: HYDROLOGIA I OCHRONA WÓD
Kadra naukowo-dydaktyczna

Zajęcia związane z profilem specjalności prowadzone są przez pracowników Katedry Hydrologii (KH) , Katedry Limnologii (KL) oraz Zakładu Geografii Pojezierzy (ZGP) , a osobami uprawnionymi do prowadzenia seminariów magisterskich w ramach specjalności są:

 • Prof. UG dr hab. Elżbieta Bajkiewicz-Grabowska (KL)
 • Prof. UG dr hab. Jerzy Jańczak (ZGP)
 • Prof. UG. dr hab. Roman Cieśliński (KH)
 • Prof. UG dr hab. Dariusz Borowiak (KL)

Informacje o programie studiów

Specjalność z hydrologii i ochrony wód daje możliwość absolwentom studiów I stopnia kierunku Geografia (oraz kierunków pokrewnych) pogłębiania wiedzy o wodach lądowych – formach ich występowania, rozmieszczeniu, obiegu w czasie i przestrzeni, właściwościach fizycznych, chemicznych i biologicznych.

W programie studiów uzupełniających, oprócz przedmiotów obligatoryjnych wspólnych dla całego kierunku, mieszczą się podstawowe przedmioty z hydrologii (m.in. Hydrogeologia, Hydrometria, Hydrochemia, Gospodarka wodna) oraz limnologii (Limnologia), uzupełnione blokiem dobieranych według indywidualnych zainteresowań, przedmiotów do wyboru i wykładów monograficznych (m.in. Podstawy inżynierii środowiska, Hydrologia obszarów zurbanizowanych, Metody badań limnologicznych, Ochrona i rekultywacja jezior). Integralną część programu stanowią też terenowe ćwiczenia i praktyki specjalizacyjne.

Studenci podczas studiów, w ramach Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów, mają również możliwość prowadzenia własnych badań i czynnego uczestnictwa w życiu naukowym, a po uzyskaniu tytułu magistra – dalszego rozwijania zainteresowań badawczych w toku studiów doktoranckich.

Plan specjalności >>

Prace magisterskie

Opiekę merytoryczną nad pracami magisterskimi sprawują nie tylko samodzielni pracownicy naukowi, ale również pracownicy naukowo-dydaktyczni ze stopniem doktora.

Tematyka prac magisterskich realizowanych w ramach specjalności z hydrologii i ochrony wód jest zróżnicowana, uwzględniająca w miarę możliwości propozycje studentów. Pod opieką naukową pracowników wymienionych jednostek Instytutu Geografii realizowane są zarówno prace o charakterze terenowym, jak też opracowania kameralne, bazujące na dostępnych danych z instytucji zajmujących się praktycznie ochroną wód.

Bloki tematyczne realizowane na seminariach magisterskich w ramach specjalności z hydrologii i ochrony wód
 • Procesy hydrologiczne w strefie kontaktu wód morskich i lądowych,
 • Charakterystyka hydrologiczna obszarów młodoglacjalnych,
 • Charakterystyka limnologiczna jezior Pomorza,
 • Rola jezior w obiegu wody,
 • Przemiany systemów jeziornych, ich ochrona oraz rekultywacja,
 • Antropogeniczne przemiany stosunków wodnych,
 • Hydrologia obszarów zurbanizowanych,
 • Ocena jakości oraz wielkości zasobów wód rzecznych i jeziornych,
Sylwetka absolwenta

Celem kształcenia geografa w specjalności hydrologia i ochrona wód jest przygotowanie specjalistów w zakresie kształtowania procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych w środowisku wodnym Ziemi, posługujących się nowoczesnymi technikami badawczymi i pomiarowymi w tej dziedzinie.

W związku z powyższym ukończenie specjalności z hydrologii i ochrony wód daje możliwość zdobycia wiedzy i umiejętności przydatnych zarówno w pracy naukowej (w ramach studium doktoranckiego), jak i ułatwiających przygotowanie do pracy zawodowej w instytucjach związanych głównie z gospodarką wodną i ochroną środowiska. Ponadto pozwoli absolwentowi ubiegać się o uprawnienia zawodowe hydrologa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dn. 26.02.2004 r. (Dz.U.04.43.406).

Więcej informacji na stronach:

Katedry Hydrologii
Katedry Limnologii
Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.