Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:25:55
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna dla studentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2012/2013
Dlaczego warto studiować na kierunku Gospodarka przestrzenna?

Studia na kierunku gospodarka przestrzenna dostarczają zintegrowanej wiedzy i umiejętności z zakresu przyrodniczych, ekonomicznych i społecznych uwarunkowań gospodarowania w przestrzeni i gospodarowania przestrzenią, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • kształtowania środowiska przestrzennego zgodnie z zasadami sztuki planistycznej (ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zachowania ładu przestrzennego oraz zasad rozwoju zrównoważonego);
 • procesów związanych z rozwojem regionalnym i lokalnym - analizy słabych i mocnych stron obszarów, konstruowania strategii rozwoju, planowania rozwoju, sporządzania programów rewitalizacji oraz ewaluacji wdrażanych projektów, w tym strategii krajowych oraz międzynarodowych;
 • kompleksowego (zintegrowanego) podejścia do problematyki związanej z zachowaniem walorów danego obszaru, zwłaszcza w odniesieniu do środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • doradztwa w zakresie gospodarki nieruchomościami, gruntami oraz lokalizacji inwestycji;
 • analizy uwarunkowań gospodarowania przestrzenią na obszarach nadmorskich i morskich.
 • znajomości przepisów unijnych i polskich związanych z problematyką gospodarki przestrzennej na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym, a także umiejętnością ich zastosowania w praktyce;
 • stosowania podstawowych programów i aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej (Geograficznej) w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią.
RODZAJE I PROGRAM STUDIÓW

Studia na kierunku Gospodarka przestrzenna UG prowadzone w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym obejmują trzyletnie studia I stopnia oraz dwuletnie studia II stopnia.

TRZYLETNIE STUDIA I STOPNIA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

Na studiach I stopnia brak specjalności. Program kształcenia uwzględnia interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej i zawiera wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz nauk: ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych, a także technicznych.

Obejmuje on podstawowe przedmioty kierunkowe (m .in. podstawy gospodarki przestrzennej, uwarunkowania gospodarki przestrzennej, samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, kształtowanie ładu przestrzennego), grupę przedmiotów pokrewnych – z zakresu nauk przyrodniczych (kształtowanie i ochrona środowiska, ekologia krajobrazu, geografia fizyczna, geografia Pomorza), technicznych (geodezja i kartografia, rysunek techniczny i planistyczny, projektowanie urbanistyczne, historia urbanistyki, architektura krajobrazu), ścisłych i ekonomicznych (matematyka, statystyka, ekonomia, ekonomika miast i regionów), prawnych (prawoznawstwo, prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej) oraz społecznych i humanistycznych (socjologia, demografia, kulturoznawstwo, politologia). Ważną grupę przedmiotów stanowią te związane z rozwojem regionalnym i lokalnym (rozwój lokalny i regionalny, samorząd terytorialny, strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego), a zwłaszcza rozwojem obszarów nadmorskich i morskich (zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich), a także z zastosowaniem programów i aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej (geograficzne systemy informacji przestrzennej, systemy geoinformacyjne i źródła danych w planowaniu przestrzennym) Podstawowymi formami zajęć są wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia o charakterze seminariów i konwersatoriów. Ponadto specyficzną dla kierunku formą kształcenia są przedmiotowe ćwiczenia terenowe, a także praktyki w urzędach administracji samorządowej i biurach projektowych.

Pod koniec II roku studiów studenci wybierają jedną z pięciu pracowni, w ramach której pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowują pracę projektową. Zajęciom tym towarzyszą proseminaria, które dotyczą problematyki przyrodniczej oraz społeczno-gospodarczej w gospodarce przestrzennej.

Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych oraz zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

DWULETNIE STUDIA II STOPNIA (STACJONARNE)

Kształcenie na studiach drugiego stopnia z zakresu gospodarki przestrzennej służy pogłębieniu wiedzy i nabycia umiejętności w zakresie:

 • aspektów decydujących o interdyscyplinarnym charakterze gospodarki przestrzennej (stosowania wybranych procedur prawnych, wykonywania rysunku technicznego i planistycznego w stopniu zaawansowanym, znajomości zasad zarządzania, gospodarki nieruchomościami, sposobów formułowania polityki regionalnej, metod identyfikacji i rozwiązywania konfliktów na tle użytkowania przestrzeni).
 • jednego z wybranych aspektów gospodarki przestrzennej: ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, gospodarki wodnej, przestrzennych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem transportu i logistyki, planowania i rozwoju miast, zagospodarowania przestrzennego obszarów przymorskich i morskich.

Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej oraz zdaniu egzaminu dyplomowego (magisterskiego) absolwenci studiów stopnia uzyskują tytuł magistra gospodarki przestrzennej.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Kwalifikacje absolwenta studiów I stopnia

Absolwent studiów I stopnia kierunku Gospodarka przestrzenna UG posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą podstawowych procesów gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni. Wiedza ta obejmuje zagadnienia przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań tego procesu. W szczególności zna specyficzne uwarunkowania gospodarki przestrzennej na obszarach przymorskich i morskich. Zna i rozumie przyczyny oraz mechanizmy kształtujące zagospodarowanie przestrzenne. Zna pojęcie ładu przestrzennego i podstawowe zasady jego kształtowania. Rozumie potrzebę stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej.

Absolwent posiada podstawowe umiejętności oceny przyrodniczych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania przestrzennego konkretnego obszaru. Potrafi zidentyfikować jego słabe i mocne strony w tym zakresie. Absolwent posiada umiejętności pracy zespołowej, wykorzystania oprogramowania GIS i CAD do opracowywania elementarnych zagadnień z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz opanował obsługę standardowego oprogramowania biurowego w zakresie edycji dokumentów, podstawowych analiz danych ilościowych oraz technik wizualizacji i prezentacji opracowanych zagadnień. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada podstawowe umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Ma on świadomość konieczności kształcenia ustawicznego i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwent dysponuje podstawowymi kompetencjami w zakresie:

 • kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich potrzebami, wymogami cywilizacyjnymi, możliwościami technicznymi a także zasadami ładu przestrzennego i rozwoju zrównoważonego;
 • współpracy w przygotowywaniu dokumentów planistycznych; w szczególności dotyczących planowania zagospodarowania przestrzennego i zarządzania procesami przestrzennymi zachodzącymi w strefie przymorskiej (wybrzeża i pojezierza) oraz na wodach przybrzeżnych Polski i innych państw europejskich;
 • opracowywania analiz przestrzennych do celów gospodarczych i społecznych;
 • podejmowania lokalnych inicjatyw rozwoju i planowania rozwoju w nawiązaniu do posiadanych zasobów oraz uczestniczenia w konstruowaniu lokalnych strategii rozwoju i opracowywaniu programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów;
 • planowania rozwoju infrastruktury technicznej i usługowej;
 • uczestniczenia w działaniach mających na celu ochronę środowiska;
 • współpracy przy sporządzaniu dokumentów oceniających zasoby i stan środowiska przyrodniczego oraz wpływ inwestowania na środowisko; przygotowywania – we współpracy ze specjalistami innych dziedzin – opracowań związanych z ochroną środowiska i planowania na obszarach objętych różnymi formami ochrony;
 • udziału w procesie zarządzania miastami, gminami, powiatami i województwami; podejmowania współpracy regionalnej i współpracy z regionami europejskimi oraz współuczestniczenia w opracowywaniu programów rozwoju regionalnego;
 • doradztwa w zakresie gospodarką gruntami i nieruchomościami oraz ustalania lokalizacji inwestycji oraz współpracy w opracowywaniu;
 • programów rewitalizacji.

Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej i rządowej; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Kwalifikacje absolwenta studiów II stopnia

Absolwent studiów II stopnia kierunku Gospodarka przestrzenna UG posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie ogólnych zagadnień gospodarki przestrzennej oraz wiedzę i umiejętności specjalistyczne, dotyczące wybranego aspektu gospodarowania przestrzenią lub gospodarowania w przestrzeni. Absolwent zna i rozumie mechanizmy pozwalające kształtować ład przestrzenny zgodnie z paradygmatem rozwoju zrównoważonego. Zna także i rozumie uwarunkowania gospodarki przestrzennej takie jak: globalizacja i polaryzacja rozwoju społeczno-gospodarczego, integracja europejska, postęp techniczny – w szczególności w transporcie, logistyce i komunikacji, konieczność ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Absolwent posiada kompetencje kluczowe takie jak zdolność efektywnej komunikacji i pracy zespołowej, zdolność do permanentnego uczenia się oraz kompetencje informatyczne.

Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom absolwent dysponuje kompetencjami specjalistycznymi w zakresie:

 • opracowywania dokumentów planistycznych w skali lokalnej i regionalnej w szczególności aktywnego uczestnictwa w procesie konstruowania strategii rozwoju jednostek terytorialnych oraz w procesie planowania przestrzennego w paradygmacie rozwoju zrównoważonego;
 • sporządzania programów mających na celu podwyższanie konkurencyjności jednostek terytorialnych oraz ich spójności społecznej, ekonomicznej i przestrzennej;
 • sporządzania programów i planów ochrony środowiska przyrodniczego i kulturowego;
 • sporządzania programów rozbudowy i modernizacji infrastruktury technicznej i systemów transportowych;
 • moderacji współpracy publiczno-prywatnej i mediacji w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych;
 • podejmowania działań z zakresu marketingu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem promocji inwestycyjnej i obsługi inwestorów;
 • poszukiwania optymalnych lokalizacji dla określonych rodzajów działalności gospodarczej i wypracowania strategii przedsiębiorstw w zakresie gospodarowania w przestrzeni.

  Absolwent jest przygotowany do pracy w: zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; jednostkach administracji samorządowej, rządowej i Unii Europejskiej; agencjach rozwoju; agencjach nieruchomości; przedsiębiorstwach sektora transportu i logistyki, pracowniach projektowych; firmach konsultingowych i doradczych oraz instytucjach badawczo-rozwojowych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

 • Prezentacja jednostek:

  K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
  K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
  K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
  K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
  K. Gospodarki Przestrzennej
  K. Hydrologii
  K. Limnologii
  K. Meteorologii i Klimatologii
  Prac. Analiz Terytorialnych
  Prac. Dydaktyki Geografii
  Prac. Kart., Teledet. i SIG
  Prac. Rek. Zmian Środowiska
  Stacja Limno. w Borucinie
  Login
  Nick

  Hasło  Zapomniałeś hasło?
  Poproś o nowe tutaj.