Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:28:06
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

Kierunek studiów geografia dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA

Obszar kształcenia

Efekty kształcenia na kierunku Geografia odnoszą się zarówno do obszaru nauk przyrodniczych jak i społecznych. Międzyobszarowy charakter kierunku wynika ze specyfiki przedmiotu studiów, obejmującego zarówno biofizyczne jak i antropogeniczne elementy krajobrazu oraz wzajemne relacje jakie zachodzą między zjawiskami i procesami przyrodniczymi a społeczno-kulturowymi. Za takim umiejscowieniem efektów kształcenia przemawia ponadto struktura geografii jako dyscypliny naukowej. Geografia fizyczna mieści się w obszarze nauk przyrodniczych. Geografia społeczno-ekonomiczna korzysta szeroko z kompetencji należących do obszaru studiów przyrodniczych, ale przynależy w głównej mierze do obszaru nauk społecznych. Natomiast geografia regionalna, w oparciu o wiedzę zawartą w poszczególnych subdyscyplinach geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej, tworzy syntezy dotyczące poszczególnych obszarów (kontynentów, krajów, regionów, miejscowości).

Forma studiów

Kierunek Geografia realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Poziom kształcenia

Kierunek Geografia realizowany jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Profil kształcenia

Profil kształcenia na kierunku Geografia w Uniwersytecie Gdańskim, to profil ogólnoakademicki na studiach obydwu stopni. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta podstawowych i pogłębionych umiejętności teoretycznych, odpowiednio na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Tytuł zawodowy absolwenta

Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia kierunku Geografia uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Geografia dla pierwszego stopnia kształcenia.

Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia kierunku Geografia uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Geografia dla drugiego stopnia kształcenia.

Czas trwania studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Geografia trwają sześć semestrów. Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Geografia trwają cztery semestry.

Liczba ECTS

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Geografia zakładają uzyskanie 180 punktów ECTS, obejmujących zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, praktykę zawodową, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym praca dyplomowa).

W toku studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 120 godzin, za którą otrzymują 5 punktów ECTS. Rozliczenie praktyki następuje po 6 semestrze studiów.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Geografia zakładają uzyskanie 120 punktów ECTS, obejmujących zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym praca dyplomowa).

TRZYLETNIE STUDIA I STOPNIA

Na kierunku geografia studenci kształceni są w zakresie podstawowych dyscyplin geograficznych, rozszerzonych o podstawy nauk ścisłych, przyrodniczych, społecznych i humanistycznych. W związku z tym program kształcenia na studiach I stopnia obejmuje kanon podstawowych przedmiotów geograficznych (geomorfologia, hydrologia, meteorologia i klimatologia, geografia ekonomiczna, geografia społeczna, geografia polityczna i geografia regionalna), grupę przedmiotów pokrewnych (astronomiczne podstawy geografii, geologia, geofizyka i geochemia, kształtowanie i ochrona środowiska) oraz uzupełniających (matematyka, statystyka w geografii, socjologia, ekonomia). Podstawowymi formami zajęć są wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia o charakterze seminariów i konwersatoriów. Ponadto specyficzną dla kierunku formą kształcenia są przedmiotowe i regionalne ćwiczenia terenowe – od jednodniowych ćwiczeń praktycznych po przekrojowe ćwiczenia terenowe dające wiedzę o zróżnicowaniu regionalnym naszego kraju oraz studia terenowe ukierunkowane na wdrożenie i rozszerzenie wiedzy z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej.

Ogólne cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Geografia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia jest:

 • przekazanie wiedzy w zakresie geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej oraz geografii regionalnej w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie wzajemnych, obustronnych relacji między warunkami biofizycznymi a aktywnością społeczną i gospodarczą, dynamiki tych relacji oraz ich wpływu na zmiany w zróżnicowaniu terytorialnym i w strukturze regionalnej świata; przekazanie wiedzy w zakresie geoinformatyki w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie zasad przestrzennego reprezentowania zjawisk i procesów geograficznych;
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego: (a) pozyskiwania danych i informacji o warunkach biofizycznych oraz formach i natężeniu aktywności społecznej i gospodarczej, (b) krytycznej oceny pozyskanych danych i informacji, (c) analizy danych ukierunkowanej na uchwycenie trendów i zależności, (d) integrację różnych kategorii informacji i wiedzy niezbędną dla poprawnego wnioskowania, dokonywania analiz fizjograficznych i społeczno-ekonomicznych i prognozowania potencjalnych zmian warunków biofizycznych pod wpływem działalności gospodarczej;
 • przygotowanie do: (a) pracy samodzielnej i zespołowej, (b) dyskusji wyników badań i obserwacji, (c) formułowania opinii, (d) prezentacji wyników (ustnej i pisemnej).

Praca licencjacka i egzamin licencjacki

Pod koniec II roku studiów pierwszego stopnia studenci wybierają seminarium, w ramach którego pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowują pracę licencjacką. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej oraz zdaniu egzaminu zawodowego absolwenci kierunku geografia uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów I stopnia – na podstawie zgromadzonej wiedzy – potrafi odtworzyć, przeanalizować i objaśnić najważniejsze prawidłowości zróżnicowania krajobrazowego Ziemi, funkcjonowania i dynamiki systemów przyrodniczych oraz społeczno-kulturowych.

Zna i rozumie interakcje przyroda – człowiek, w szczególności przebiegające w warunkach środowiska geograficznego wybrzeży i pojezierzy. Wykazuje znajomość przyrodniczych, społeczno-ekonomicznych i politycznych uwarunkowań rozwoju społeczno-ekonomicznego w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym. Na bazie zdobytej wiedzy absolwent dysponuje praktycznymi umiejętnościami posługiwania się cyfrowymi technikami i metodami gromadzenia, analizy oraz interpretacji danych przestrzennych z wykorzystaniem pakietów biurowych i systemów informacji geograficznej. Umie stosować podstawowe metody badań terenowych i laboratoryjnych oraz metody graficznej prezentacji danych ilościowych i jakościowych oraz wykorzystywać je w opisie. Posiada także zdolność analizy i syntezy informacji pochodzących z zasobów rozproszonych oraz zna charakterystykę najważniejszych źródeł informacji geograficznej. Organizuje i integruje pracę w zespole. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Zna zasady etycznego postępowania w życiu zawodowym. Absolwent jest również przygotowany do dalszego pogłębiania posiadanej wiedzy, także ma studiach II stopnia. Ponadto absolwent zna co najmniej jeden język obcy oraz umie się posługiwać językiem specjalistycznym z zakresu geografii.

DWULETNIE STUDIA II STOPNIA

Specyfiką programu studiów stacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Geografia Uniwersytetu Gdańskiego jest uwzględnianie nadmorskiego położenia regionu i poświęcanie dużej uwagi procesom (zarówno fizycznym, jak i społeczno-gospodarczym) jakie zachodzą w strefie kontaktu lądu i morza.

Program studiów przewiduje trzy grupy przedmiotów – przedmioty obligatoryjne dla wszystkich studentów studiów II stopnia, przedmioty obligatoryjne na poszczególnych specjalnościach oraz przedmioty fakultatywne (umożliwiające częściowe dostosowanie programu nauczania do indywidualnych zainteresowań studenta).

Studenci studiów stacjonarnych (w ramach dodatkowo realizowanej specjalizacji nauczycielskiej) mogą uczestniczyć w bloku zajęć pedagogicznych, a tym samym bezpłatnie uzyskać kwalifikacje do nauczania geografii. Warunkiem przyjęcia na specjalizację nauczycielską jest ukończenie studiów I stopnia na kierunku geografia oraz uzyskanie uprawnień do nauczania dowolnego przedmiotu w szkole podstawowej.

Specjalności

Kształcenie w formie stacjonarnej odbywa się w ramach specjalności: geografia społeczno-ekonomiczna oraz geografia fizyczna. Kształcenie w formie niestacjonarnej odbywa się w ramach specjalności: geografia regionalna.

Geografia społeczno-ekonomiczna (forma stacjonarna) >>

Specjalność ta pozwala uzyskać absolwentowi teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat:

 • przestrzennego zróżnicowania działalności człowieka, w szczególności: relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda – człowiek,
 • sposobu zdiagnozowania przyrodniczych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego,
 • procesów zachodzących w społeczeństwie i gospodarce (np. mechanizmów lokalizacji działalności gospodarczej, prawidłowości zachowań przestrzennych ludności), w tym sposobu ich analizowania w różnych skalach przestrzennych  od lokalnej do globalnej.

Seminaria magisterskie z zakresu geografii: społeczno-ekonomicznej, społeczno-kulturowej oraz regionalnej

Geografia fizyczna (forma stacjonarna) >>

Specjalność ta pozwala uzyskać absolwentowi ogólną, a w zależności od potrzeb i zainteresowań, także pogłębioną wiedzę na temat:

 • procesów geomorfologicznych i towarzyszących im zmian środowiska, zapisu działalności człowieka w osadach geologicznych i rzeźbie terenu;
 • współczesnego wpływu człowieka na środowisko przyrodnicze, oceny rozmiarów zmian przez niego wywołanych oraz sposobów zapobiegania niekorzystnym przekształceniom;
 • hydrologii pobrzeży (w tym procesów hydrologicznych zachodzących w strefie kontaktu wód morskich i lądowych) oraz pojezierzy (w tym roli jezior w obiegu wody), naturalnych i antropogenicznych przemian stosunków wodnych oraz ochrony hydrosfery (w tym ochrony i rekultywacji jezior);
 • procesów zachodzących w atmosferze w różnych skalach czasowych i przestrzennych, począwszy od zmian topoklimatycznych (lokalnych) aż do procesów kształtujących klimat półkul.

W ramach tej specjalności możliwy jest wybór treści (obejmujących m.in. specjalistyczne pracownie metod badawczych, ćwiczenia terenowe, a także pracownie i seminaria magisterskie) z zakresu: geomorfologii, kształtowania i ochrony środowiska, hydrologii, limnologii, meteorologii i klimatologii.

Geografia regionalna (forma niestacjonarna) >>

Specjalność ta pozwala absolwentowi na łączenie wiedzy z zakresu geografii fizycznej i społeczno-ekonomicznej i tworzenie syntez dotyczących poszczególnych obszarów, zwłaszcza położonych w obrębie Europy Bałtyckiej, a ponadto daje wiedzę na temat: teorii i delimitacji regionów, relacji kształtujących funkcjonowanie systemu przyroda – człowiek, sposobu diagnozowania przyrodniczych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego, określania mechanizmów i skutków globalnych oddziaływań przyrodniczych i społeczno-gospodarczych na środowisko geograficzne w skali regionalnej i lokalnej, w tym identyfikacji jego słabości i atutów z uwzględnieniem różnych paradygmatów rozwoju.

Ogólne cele kształcenia

Celem kształcenia na kierunku Geografia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia jest:

 • przekazanie wiedzy w zakresie metodologicznych i metodycznych podstaw badań naukowych z zakresu geografii;
 • przekazanie wiedzy w zakresie wybranej specjalności geograficznej (geografii fizycznej, geografii społeczno-ekonomicznej lub geografii regionalnej) w stopniu pozwalającym na pogłębione rozumienie faktów w niej występujących, obejmujące także samodzielną analizę wychodzącą w obszar innych nauk;
 • wyrobienie umiejętności samodzielnego: (a) formułowania problemu, (b) zaplanowania badań z uwzględnieniem uwarunkowań zewnętrznych, (c) przeprowadzenia badań, (d) prezentacji wyników badań;
 • przygotowanie do: (a) pracy samodzielnej i zespołowej, (b) dyskusji wyników badań i obserwacji, (c) formułowania opinii, (d) upowszechniania wyników badań i opinii.

Praca magisterska i egzamin magisterski

Na początku pierwszego roku studiów II stopnia studenci wybierają seminarium, w ramach którego pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowują pracę magisterską. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej oraz zdaniu egzaminu dyplomowego (magisterskiego) absolwenci studiów stopnia uzyskują tytuł magistra geografii.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów II stopnia – na podstawie zgromadzonej wiedzy – potrafi w sposób twórczy przeanalizować i objaśnić prawidłowości przestrzennego zróżnicowania i dynamiki zjawisk zachodzących w środowisku geograficznym w zakresie wybranej przez niego specjalności. Wykazuje znajomość aktualnych problemów występujących w obustronnych relacjach pomiędzy warunkami biofizycznymi a sferą działalności człowieka w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym. Potrafi dostrzec wpływ warunków biofizycznych i społeczno-kulturowych na sytuację gospodarczą i ich odzwierciedlenie w krajobrazach. Na przykładach wybranych obszarów i miejsc potrafi wskazywać bariery rozwoju społeczno-gospodarczo oraz identyfikować konflikty w tym zakresie. Wykazuje pogłębioną znajomość teoretycznych podstaw i praktycznego wykorzystania metod badawczych w zakresie wybranej specjalności. Potrafi prawidłowo dokonać oceny błędu pomiaru, interpretacji wyników z wykorzystaniem narzędzi statystycznych oraz wizualizacji wyników. Zna zasady, możliwości i ograniczenia stosowania różnorodnych narzędzi geoinformatycznych. Potrafi samodzielnie opracować pracę o charakterze badawczym obejmującą co najmniej: postawienie problemu, opis zakresu i metodyki badań, opis wyników i ich interpretację na tle dotychczasowego stanu wiedzy, a także wnioskowanie. Zna zasady obiegu informacji naukowej. Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i innych. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych, jest przygotowany do samodoskonalenia oraz do podjęcia studiów III stopnia. Zna zasady etycznego postępowania w życiu zawodowym.

Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.