Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:26:14
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

Kierunek studiów gospodarka przestrzenna dla studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013
INFORMACJE OGÓLNE O PROGRAMIE KSZTAŁCENIA

Obszar kształcenia

Efekty kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna odnoszą się do obszaru nauk przyrodniczych i społecznych. Międzyobszarowy charakter kierunku wpisuje się we współczesną potrzebę integracji wiedzy, wynikającej z upowszechniania się koncepcji rozwoju zrównoważonego. Jego dualny charakter wynika również ze specyfiki przedmiotu studiów – procesu gospodarki przestrzennej, którego efektem jest zagospodarowanie przestrzenne powstające w wyniku ciągłego ścierania się interesów jednostkowych (podmiot: ludzie, przedsiębiorstwa; kryterium racjonalności: korzyść indywidualna) z grupowymi (podmiot: wspólnoty mieszkańców; kryterium racjonalności: dobro wspólne). Pożądanym stanem zagospodarowania przestrzennego jest ład przestrzenny, w którym funkcjonowanie gospodarki i społeczeństwa przebiega w sposób optymalny (racjonalny i społecznie efektywny kosztowo), z możliwie najmniejszą ilością konfliktów między różnymi podmiotami i nie prowadzi do degradacji środowiska przyrodniczego. Dostarczenie wiedzy, wyrobienie umiejętności i kompetencji, umożliwiających kształtowanie ładu przestrzennego, w toku pracy zawodowej jak i życia społecznego wymaga ograniczonego odwołania się do efektów z obszaru nauk technicznych i humanistycznych.

Forma studiów

Kierunek Gospodarka przestrzenna realizowany jest w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Poziom kształcenia

Kierunek Gospodarka przestrzenna realizowany jest na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Profil kształcenia

Profil kształcenia na kierunku Gospodarka przestrzenna w Uniwersytecie Gdańskim, to profil ogólnoakademicki na studiach obydwu stopni. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułów zajęć służących zdobywaniu przez studenta podstawowych i pogłębionych umiejętności teoretycznych, odpowiednio na studiach pierwszego i drugiego stopnia.

Tytuł zawodowy absolwenta

Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna uzyskuje tytuł zawodowy licencjata. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Gospodarka przestrzenna dla pierwszego stopnia kształcenia.

Absolwent studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna uzyskuje tytuł zawodowy magistra. Uzyskanie tego tytułu jest równoznaczne z uzyskaniem kwalifikacji i dyplomu to potwierdzającego; w szczególności oznacza osiągnięcie wszystkich efektów kształcenia założonych dla kierunku Gospodarka przestrzenna dla drugiego stopnia kształcenia.

Czas trwania studiów

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają sześć semestrów.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają cztery semestry.

Liczba ECTS

Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna zakładają uzyskanie 180 punktów ECTS, obejmujących zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, praktykę zawodową, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym praca dyplomowa).

W toku studiów pierwszego stopnia (stacjonarnych oraz niestacjonarnych) studenci zobowiązani są do odbycia praktyki zawodowej w wymiarze 120 godzin, za którą otrzymują 5 punktów ECTS. Rozliczenie praktyki następuje po 6 semestrze studiów.

Studia stacjonarne i niestacjonarne drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna zakładają uzyskanie 120 punktów ECTS, obejmujących zajęcia dydaktyczne, zaliczenia i egzaminy z przedmiotów i modułów wchodzących w skład programu kształcenia, konsultacje z nauczycielami akademickimi, a także pracę własną studenta realizowaną pod kierunkiem nauczyciela (w tym praca dyplomowa).

TRZYLETNIE STUDIA I STOPNIA

Na studiach I stopnia brak specjalności. Program kształcenia uwzględnia interdyscyplinarny charakter gospodarki przestrzennej i zawiera wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz nauk: ekonomicznych, przyrodniczych, społecznych, a także technicznych.

Obejmuje on podstawowe przedmioty kierunkowe (m .in. podstawy gospodarki przestrzennej, uwarunkowania gospodarki przestrzennej, samorząd terytorialny, planowanie przestrzenne, gospodarka nieruchomościami, kształtowanie ładu przestrzennego), grupę przedmiotów pokrewnych – z zakresu nauk przyrodniczych (kształtowanie i ochrona środowiska, ekologia krajobrazu, geografia fizyczna, geografia Pomorza), technicznych (geodezja i kartografia, rysunek techniczny i planistyczny, projektowanie urbanistyczne, historia urbanistyki, architektura krajobrazu), ścisłych i ekonomicznych (matematyka, statystyka, ekonomia, ekonomika miast i regionów), prawnych (prawoznawstwo, prawne uwarunkowania gospodarki przestrzennej) oraz społecznych i humanistycznych (socjologia, demografia, kulturoznawstwo, politologia). Ważną grupę przedmiotów stanowią te związane z rozwojem regionalnym i lokalnym (rozwój lokalny i regionalny, samorząd terytorialny, strategie rozwoju jednostek samorządu terytorialnego), a zwłaszcza rozwojem obszarów nadmorskich i morskich (zintegrowane zarządzanie strefą nadmorską, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne obszarów morskich), a także z zastosowaniem programów i aplikacji Systemu Informacji Przestrzennej (geograficzne systemy informacji przestrzennej, systemy geoinformacyjne i źródła danych w planowaniu przestrzennym) Podstawowymi formami zajęć są wykłady i ćwiczenia oraz zajęcia o charakterze seminariów i konwersatoriów. Ponadto specyficzną dla kierunku formą kształcenia są przedmiotowe ćwiczenia terenowe, a także praktyki w urzędach administracji samorządowej i biurach projektowych.

Ogólne cele kształcenia

Celem kształcenia na studiach I stopnia kierunku Gospodarka przestrzenna obejmują efektywne, przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i kompetencji, a w szczególności:

  • przekazanie wiedzy w zakresie przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań i mechanizmów tego procesu z uwzględnieniem specyficznych uwarunkowań gospodarki przestrzennej na obszarach przymorskich i morskich; przekazanie wiedzy w zakresie pojęcie ładu przestrzennego i podstawowe zasady jego kształtowania oraz zasad wdrażania zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzenne; przekazanie wiedzy w zakresie geoinformatyki w stopniu pozwalającym na prawidłowe rozumienie zasad przestrzennego reprezentowania zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni geograficznej;
  • wyrobienie umiejętności samodzielnego: (a) pozyskiwania danych i informacji o stanie zagospodarowania przestrzennego w kontekście możliwości kształtowania ładu przestrzennego oraz o istniejących przyrodniczych, społecznych i ekonomicznych uwarunkowaniach tego procesu, (b) krytycznej oceny pozyskanych danych i informacji, (c) analizy danych ukierunkowanej na uchwycenie trendów i zależności, (d) integrację różnych kategorii informacji i wiedzy niezbędną dla poprawnego wnioskowania w zakresie możliwych kierunków zagospodarowania przestrzennego, sporządzania analiz i podstawowych dokumentów z zakresu planowania przestrzennego;
  • przygotowanie do: (a) pracy samodzielnej i zespołowej, (b) dyskusji wyników badań i obserwacji, (c) formułowania opinii, (d) prezentacji wyników (ustnej i pisemnej).
Praca licencjacka i egzamin licencjacki

Pod koniec drugiego roku studiów I stopnia studenci wybierają seminarium, w ramach którego pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowują pracę licencjacką. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pozytywnie ocenionej pracy licencjackiej oraz zdaniu egzaminu zawodowego (licencjackiego) absolwenci kierunku gospodarka przestrzenna uzyskują tytuł zawodowy licencjata.

Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą podstawowych procesów gospodarowania przestrzenią i gospodarowania w przestrzeni. Wiedza ta obejmuje zagadnienia przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przyrodniczych, ekonomicznych, społecznych i prawnych uwarunkowań tego procesu. W szczególności zna specyficzne uwarunkowania gospodarki przestrzennej na obszarach przymorskich i morskich. Zna i rozumie przyczyny oraz mechanizmy kształtujące zagospodarowanie przestrzenne. Zna pojęcie ładu przestrzennego i podstawowe zasady jego kształtowania. Rozumie potrzebę stosowania zasad zrównoważonego rozwoju w gospodarce przestrzennej.

Absolwent posiada podstawowe umiejętności oceny przyrodniczych, społecznych i gospodarczych uwarunkowań rozwoju i zagospodarowania przestrzennego konkretnego obszaru. Potrafi zidentyfikować jego słabe i mocne strony w tym zakresie. Absolwent posiada umiejętności pracy zespołowej, wykorzystania oprogramowania GIS i CAD do opracowywania elementarnych zagadnień z zakresu zagospodarowania przestrzennego oraz opanował obsługę standardowego oprogramowania biurowego w zakresie edycji dokumentów, podstawowych analiz danych ilościowych oraz technik wizualizacji i prezentacji opracowanych zagadnień. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada podstawowe umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Ma on świadomość konieczności kształcenia ustawicznego i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

DWULETNIE STUDIA II STOPNIA

Na studiach II stopnia brak specjalności. Kształcenie na studiach drugiego stopnia z zakresu gospodarki przestrzennej służy pogłębieniu wiedzy i nabycia umiejętności w zakresie aspektów decydujących o interdyscyplinarnym charakterze gospodarki przestrzennej.

Studenci studiów stacjonarnych (w ramach dodatkowo realizowanej specjalizacji nauczycielskiej) mogą uczestniczyć w bloku zajęć pedagogicznych, a tym samym bezpłatnie uzyskać kwalifikacje do nauczania ekonomii w praktyce oraz przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych.

Praca magisterska i egzamin magisterski

Na początku pierwszego roku studiów II stopnia studenci wybierają seminarium, w ramach którego pod kierunkiem opiekuna naukowego przygotowują pracę magisterską. Po zaliczeniu wszystkich zajęć programowych, napisaniu pozytywnie ocenionej pracy magisterskiej oraz zdaniu egzaminu dyplomowego (magisterskiego) absolwenci studiów stopnia uzyskują tytuł magistra gospodarki przestrzennej.

Ogólne cele kształcenia

Celem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Gospodarka przestrzenna obejmują efektywne, przekazywanie wiedzy, kształtowanie umiejętności i kompetencji, a w szczególności:

  • poszerzenie, pogłębienie wiedzy w zakresie aspektów decydujących o interdyscyplinarnym charakterze gospodarki przestrzennej –. znajomości wybranych procedur prawnych, zasad zarządzania, zasad i procedur gospodarki nieruchomościami, sposobów formułowania polityki regionalnej, metod identyfikacji i rozwiązywania konfliktów na tle użytkowania przestrzeni.
  • pogłębienie wiedzy w zakresie jednego z wybranych aspektów gospodarki przestrzennej: ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego i kulturowego, gospodarki wodnej, przestrzennych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem transportu i logistyki, planowania i rozwoju miast, zagospodarowania przestrzennego obszarów przymorskich i morskich;
  • wyrobienie umiejętności samodzielnego: (a) pogłębionego diagnozowania problemów w zakresie wybranego aspektu zagospodarowania przestrzennego, (b) proponowania rozwiązań w zakresie wybranego aspektu kształtowania zagospodarowania przestrzennego w oparciu o wiedzę naukowa i w zgodzie z zasadami rozwoju zrównoważonego , (c) sporządzenia opracowania o charakterze diagnostycznym lub projektowym w zakresie wybranego aspektu gospodarki przestrzennej;
  • przygotowanie do: (a) pracy samodzielnej i zespołowej, (b) dyskusji wyników badań i obserwacji, (c) formułowania opinii, (d) upowszechniania wyników badań i opinii.
Sylwetka absolwenta

Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności w zakresie ogólnych zagadnień gospodarki przestrzennej oraz wiedzę i umiejętności specjalistyczne, dotyczące wybranego aspektu gospodarowania przestrzenią lub gospodarowania w przestrzeni. Absolwent zna i rozumie mechanizmy pozwalające kształtować ład przestrzenny zgodnie z paradygmatem rozwoju zrównoważonego. Zna także i rozumie uwarunkowania gospodarki przestrzennej takie jak: globalizacja i polaryzacja rozwoju społeczno-gospodarczego, integracja europejska, postęp techniczny – w szczególności w transporcie, logistyce i komunikacji, konieczność ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Absolwent posiada kompetencje kluczowe takie jak zdolność efektywnej komunikacji i pracy zespołowej, zdolność do permanentnego uczenia się oraz kompetencje informatyczne.

Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.