Instytut Geografii · Wydział OiG · Uniwersytet GdańskiLuty 21 2018 12:28:36
Nawigacja
Strona główna
Dyrekcja Instytutu
Rada Instytutu
Biblioteka IG
Kalendaria
Kierunki studiów
Rekrutacja
Plany studiów
Programy studiów
Plan zajęć
Konsultacje
Prace i egzaminy dyplomowe
Informacje dla studentów

SKNGP UG
SKNG UG
KNDG UG
PTG

Przewody doktorskie / procedury
Konferencje
Konkursy
Inne informacje

Odnośniki
Mapa strony

STUDIA MAGISTERSKIE STACJONARNE
Zajęcia obligatoryjne: I Rok | II Rok | III Rok
Ścieżki specjalizacyjne wraz z zalecanymi przedmiotami do wyboru: Geomorfologia | Hydrologia i Klimatologia | Geografia Społeczno-Ekonomiczna
Przedmioty fakultatywne: Fakultatywny Blok Przedmiotów Pedagogicznych

Program zatwierdzony przez Radę Wydziału BGiO dnia 23.03.2001 roku z późniejszymi zmianami

Obligatoryjne przedmioty ogólnokierunkowe

ROK I

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 1 Semestr 2
W. Ćw. ECTS W. Ćw. ECTS
O.02WDG11 Wstęp do geografii E 30 15* 5 - - X
O.04APG1 1 Astronomiczne podstawy geografii E 30 15* 5 - - X
O.05GEO12 Geologia E 30 15 X 15 15 8
O.06KRT12 Kartografia i topografia [1] E 30 30 X 15 15 9
O.07ZMG1 1 Matematyka Z 30 30* 3 - - X
O.08PHU12 Przedmioty humanistyczne Z 30 - 2 30 - 2
O.10FPG22 Fizyka Z - - X 30 15* 4
O.11TLD22 Teledetekcja Z - - X 30 15 4
O.12MIK22 Meteorologia i klimatologia [2] E - - X 30 30 9
O.13PGE22 Geografia ekonomiczna [ ] E - - X 30 45 9
O.14WFI14 Wychowanie fizyczne Z - 30 X - 30 X
SUMA 180 135 15 180 165 45
Wymiar zajęć (W. - wykład, Ćw. - ćwiczenia) podano w godzinach. Forma zaliczenia: E - egzamin, Z - zaliczenie ECTS — znormalizowany system punktów kredytowych Asterysk (*) oznacza, że ćwiczenia odbywają się, w grupach audytoryjnych. Pozostałe ćwiczenia prowadzone są w grupach konwersatoryjnych (15 osobowych)
[1] - integralnym elementem kursu są przedmiotowe ćwiczenia terenowe z topografii (6 dni)
[2] - integralnym elementem kursu są przedmiotowe ćwiczenia terenowe z meteorologii (6 dni)
[3] - integralnym elementem kursu są przedmiotowe ćwiczenia terenowe z geografii ekonomicznej (6 dni)

ROK II

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 3 Semestr 4
W. Ćw. ECTS W. Ćw. ECTS
O.15GEM33 Geomorfologia [1] E 30 30 9 - - X
0.16PGS33 Geografia społeczna [2] E 30 30 9 - - X
0.17GOS33 Geografia osadnictwa E 30 15 5 - - X
0.18PGG33 Gleboznawstwo i geografia gleb Z 30 15 3 - - X
O.19MNG34 Metodologia nauk geograficznych E - - X 30 - 4
O.20KOŚ44 Podstawy kształtowania i ochrony środowiska E - - X 30 15 5
O.21GIS44 Geograficzne systemy informacji Z - - X 15 30 4
O.22 HYD44 Hydrologia [3] E - - X 30 30 9
O.23GPL44 Geografia polityczna E 30 15 5 30 15 5
O.24CTR44 Ćwiczenia terenowe regionalne (Polska północna) Z - - X - 6 dni 7
O.25JEZ36 Język obcy Z - 60 X - 60 X
O.14WFI14 Wychowanie fizyczne Z - 30 X - 30 X
SUMA 120 180 26 135 180 34
[1] - integralnym elementem kursu są przedmiotowe ćwiczenia terenowe z geomorfologii (6 dni)
[2] - integralnym elementem kursu są przedmiotowe ćwiczenia terenowe z geografii społecznej (6 dni)
[3] - integralnym elementem kursu są przedmiotowe ćwiczenia terenowe z hydrologii (6 dni)

ROK III

Przedmioty ogólnokierunkowe

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 5 Semestr 6
W. Ćw. ECTS W. Ćw. ECTS
O.26GFP55 Geografia fizyczna Polski E 30 15* 4 - - X
O.23GEP55 Geografia ekonomiczna Polski E 30 15* 4 - - X
O.27GRŚ56 Geografia regionalna świata E 30 15* X 30 15* 7
O.28GMO66 Geografia morza E - - X 30 15* 4
O.24CTR66 Ćwiczenia terenowe regionalne (Polska południowa) Z - - X - 6 dni 7
O.25JEZ36 Język obcy Z - 60 X - 60 X
SUMA 90 105 8 60 90 18


ŚCIEŻKI SPECJALIZACYJNE:

Ścieżka specjalizacyjna z geomorfologii

ROK III

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 5 Semestr 6
W. Ćw. ECTS W. Ćw. ECTS
Przedmioty ogólnokierunkowe 90 105 8 60 90 18
G01.MBG56 Metody badań geomorfologicznych [1] E 30 30 - 15 15 8
G02.KGM56 Kartowanie geomorfologiczne [2] Z 15 15 - 15 15 7
G03.GPL55 Geologia Polski E 30 30 5 - - -
G04.PDW56 Przedmioty do wyboru Z 30 30 4 30 30 4
G05.PRS56 Proseminarium Z - 30 - - 30 4
G06.PSG66 Praktyka specjalizacyjna Z - - - - 14 dni 2
SUMA 195 240 17 120 180 43
[1] -elementem kursu są ćwiczenia terenowe (5 dni)
[2] -elementem kursu są ćwiczenia terenowe (5 dni)

ROK IV

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 7 Semestr 8
W. Ćw. ECTS W. Ćw. ECTS
G07.PCZ77 Paleogeografia czwartorzędu E 30 30 5 - - -
G08.RRP78 Rozwój rzeźby Pomorza E 15 15 - 15 15 5
G09.GDN77 Geomorfologia dynamiczna [1] E 15 15 7 - - -
G10.KRZ88 Kwantyfikacja rzeźby Z - - - 30 30 4
G11.GRS78 Geomorfologia regionalna świata E 30 15 - 30 15 7
G12.CPP88 Chemiczne podstawy procesów przyrodniczych Z - - - 30 - 2
G13.PDW78 Przedmioty do wyboru Z 30 30 4 30 30 4
G14.SMG78 Seminarium magisterskie Z - 30 - - 30 12
G15.PSG78 Pracownia specjalizacyjna Z - 30 - - 30 4
G16.PMG88 Praktyka magisterska Z - - - - 14 dni 3
O25.JEZ36 Język obcy E - - - - - 6
SUMA 120 165 16 135 150 47
[1] -elementem kursu są ćwiczenia terenowe (5 dni)

ROK V

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 9 Semestr 10
W. Ćw. ECTS W. Ćw. ECTS
G17.PSS99 Przemiany środowisk sedymentacyjnych Z 15 - 1 - - -
G18.CSP99 Człowiek i środowisko w pradziejach Z 30 - 2 - - -
G19.WMGOO Wykład monograficzny Z - - - 30 - 2
G14.SMG90 Seminarium magisterskie Z - 30 - - 30 35
G20.PMG90 Pracownia magisterska Z - 30 - - 30 18
G21.WDW99 Wykłady do wyboru Z 30 - 2 - - -
SUMA 75 60 5 30 60 55

Przedmioty do wyboru i wykłady monograficzne (fakultatywne szczegółowe) zalecane dla ścieżki specjalistycznej z geomorfologii

Przedmioty do wyboru
Kod Przedmiot W. Ćw. ECTS
G04.PDW55 Zastosowanie informatyki w geomorfologii
Fizyczne i geofizyczne metody badań czwartorzędu
Podstawy hydrogeologii
Podstawy geoekologii
15
30
30
30
45
-
30
30
4
2
4
4
G04.PDW66 Przyrodnicze podstawy planowania przestrzennego 30 30 4
G13.PDW88 Litostratygrafia osadów czwartorzędowych
Morfolitodynamika brzegów południowego Bałtyku
Paleogeografia jezior
30
15
15
15
15
15
3
2
2

Wykłady do wyboru
Kod Przedmiot W. Ćw. ECTS
G21.WDW99 Ochrona zasobów wód podziemnych 30 - 2


Ścieżka specjalizacyjna z hydrologii i klimatologii

ROK III

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 5 Semestr 6
W. Ćw. ECTS W. Ćw. ECTS
Przedmioty ogólnokierunkowe 90 75 8 60 60 18
H01.PKL55 Procesy klimatyczne E 30 30 5 - - X
H02.PHG55 Podstawy hydrogeologii E 30 30 5 - - X
H03.IHD55 Interpretacja hydrograficzna [1] Z 15 30 4 - - X
H04.PRS56 Proseminarium Z - 30 X - 30 4
H05.PDW56 Przedmioty do wyboru Z 30 30 4 30 30 5
H06.HDM66 Hydrometria E - - X 30 30 5
H07.MOK66 Metody opracowań klimatologicznych E - - X 30 30 5
H08.PSH66 Praktyka specjalizacyjna Z - - X - 14 dni 2
SUMA 195 225 26 120 150 34
[1] -elementem kursu są ćwiczenia terenowe (5 dni)

ROK IV

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 7 Semestr 8
W. Ćw. ECTS W. Ćw. ECTS
H09.SKL77 Systemy klimatyczne Z 30 30 4 - - X
H10.LIM77 Limnologia _ E 30 30 8 - - X
H11.HMT77 Hydrometeorologia Z 15 15 2 - - X
H12.HDN77 Hydrologia dynamiczna Z 30 30 5 - - X
H05.PDW78 Przedmioty do wyboru E 30 30 4 30 30 4
H13.HST88 Hydrologia strukturalna E X 30 15 5
H14.KRG88 Klimatologia regionalna E X 30 15 5
H15.SEM78 Seminarium magisterskie Z - 30 X - 30 12
H16.PSP78 Pracownia specjalizacyjna Z - 30 X - 30 4
H17.PMH.88 Praktyka magisterska Z - - X - 14 dni 3
O25.JEZ36 Jejzyk obcy E - - X - - 6
SUMA 135 195 23 90 120 39
[1] -elementem kursu są ćwiczenia terenowe (5 dni)

ROK V

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 9 Semestr 10
W. Ćw. ECTS W. Ćw. ECTS
H18.HRG99 Hydrologia regionalna E 30 15 5 - - X
H19.GWD99 Gospodarka wodna E 30 15 5 - - X
H20.WDW99 Wykłady do wybory Z 30 - 2 - - X
H21.OHPOO Ochrona atmosfery i hydrosfery Z - - X 30 - 2
H22.MONOO Wykład monograficzny Z - - X 30 - 2
H15.SEM90 Seminarium magisterskie Z - 30 X - 30 35
H23.MGR90 Pracownia magisterska Z - 30 X - 30 9
SUMA 90 90 12 60 60 48

Przedmioty do wyboru i wykłady monograficzne (fakultatywne szczegółowe) zalecane dla ścieżki specjalistycznej z hydrologii i klimatologii

Przedmioty do wyboru
Kod Przedmiot W. Ćw. ECTS
H05.PDW55 Podstawy hydrochemii
Zasady organizacji sieci pomiarów meteorologicznych i hydrologicznych w Polsce
Morfologia jezior
30
15
30
30
-
30
4
1
4
H05.PDW66 Klimatologia morska
Podstawy modelowania klimatycznego
Klimatologia terenowa
Metody badań limnologicznych
Fizyczne podstawy systemu klimatycznego
15
15
15
30
30
-
-
-
30
-
1
2
1
4
3
H05.PDW77 Zastosowanie informatyki w hydrologii
Podstawy inżynierii środowiska
Ochrona zasobów atmosfery
Hydrologia jezior
Zastosowanie statystyki w hydrologii
15
30
15
30
15
45
-
-
30
45
4
2
1
4
4
H05.PDW88 Hydrologia pojezierzy
Ochrona i rekultywacja jezior
Klimat obszarów zurbanizowanych
15
15
15
15
15
-
2
2
1

Wykłady monograficzne
Kod Przedmiot W. Ćw. ECTS
H21.WMHOO Zaawansowane metody statystyczne w klimatologii
Hydrologia równin aluwialnych
30
30
-
-
2
2


Ścieżka specjalizacyjna z geografii społeczno-ekonomicznej

ROK III

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 5 Semestr 6
W. 105 ECTS W. 90 ECTS
Przedmioty ogólnokierunkowe 90 30 8 60 - 18
E01.GLD55 Geografia ludności E 15 30 4 - - X
E02.GPR55 Geografia przemysłu E 15 30 4 - - X
E03.GZW55 Gospodarka żywnościowa Z 15 30 3 - - X
E04.GUS55 Geografia usług Z 15 30 3 - 30 X
E05.PDW56 Przedmioty do wyboru Z 30 30 4 30 15 4
E06.PSE56 Proseminarium Z - - X - 15 3
E07.GKM66 Geografia komunikacji E - - X 30 30 4
E08.GTR66 Geografia turystyki Z - 285 X 30 180 4
SUMA 180 105 26 150 90 33

ROK IV

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 7 Semestr 8
W. Ćw. ECTS W. Ćw. ECTS
E09.MAP77 Metody analizy przestrzennej 30 30 5 - - X
E10.GPL77 Podstawy geopolityki 30 30 5 - - X
E11.GLK77 Gospodarka lokalna 30 - 2 - - X
E12.GPR88 Gospodarka przestrzenna - - X 15 30 4
E13.GEM88 Geografia ekonomiczna morza 30 30 5 - - X
E14.GMS88 Geografia miast - - X 15 30 4
E15.GWS88 Geografia wsi - - X 15 30 4
E16.SME78 Seminarium magisterskie Z - 30 X - 30 12
E17.PSE78 Pracownia specjalizacyjna Z - 30 X - 45 3
E18.PTE88 Praktyka terenowa Z - - X - 8 dni 2
E19.PDW78 Przedmioty do wyboru 30 30 4 30 30 4
O25.JEZ36 Język obcy E - - X - - 6
SUMA 150 180 21 75 195 39
Praktyka magisterska (14 dni)

ROK V

Kod Przedmiot Forma
zalicz.
Semestr 9 Semestr 10
W. Ćw. ECTS W. Ćw. ECTS
E20.GSP99 Geografia społeczno-ekonomiczna Pomorza Z 30 15 3 - - X
E21.WME90 Wykład monograficzny Z 30 - 2 30 - 2
E22.WDW90 Wykłady do wyboru Z 30 - 2 30 - 2
E16.SME90 Seminarium magisterskie Z - 30 X - 30 35
E23.PME90 Pracownia magisterska Z - 45 X - 45 14
SUMA 90 90 7 60 75 53

Przedmioty do wyboru i wykłady monograficzne (fakultatywne szczegółowe) zalecane dla ścieżki specjalistycznej z geografii społeczno - ekonomicznej

Przedmioty do wyboru:
Kod Przedmiot W. Ćw. ECTS
E05.PDW55 GIS w geografii ekonomicznej
Agroturystyka
Teoria regionu ekonomicznego i metody regionalizacji
Gospodarka surowcowa a rozwój cywilizacji
15
15
15
15
45
15
15
15
4
2
2
2
E05.PDW66 Nadmorskie regiony turystyczne
Historia i geografia cywilizacji
Geograficzne uwarunkowania tranzytu w Europie
15
15
30
15
15
15
2
2
3
E19.PDW77 Geografia władzy w Polsce 45 - 3
E19.PDW88 Wprowadzenie do geografii kultury
Geografia transportu morskiego
30
15
15
15
3
2
E22.WDW99 E22WDWOO Krajobraz kulturowy miast
Ekoturystyka
30
30
-
-
2
2

Wykłady monograficzne:
Kod Przedmiot W. Ćw. ECTS
E22.WME99 Transport system planning and transformation
Ochrona środowiska morskiego a transport morski
System środowiska życia człowieka
15
30
15
-
-
-
1
2
1
E22.WMEOO Podstawowe zagadnienia międzynarodowego prawa morza 15 - 1


Fakultatywny blok przedmiotów pedagogicznych

ROK II

Przedmiot Forma
zaliczenia
Semestr zimowy Semestr letni
W. Ćw. W. Ćw.
Psychologia w praktyce szkolnej E 30 30 - -
Pedagogika E - - 30 30
SUMA 30 30 30 30

ROK III

Przedmiot Forma
zaliczenia
Semestr zimowy Semestr letni
W. Cw. W. Ćw.
Ewaluacja w kształceniu Z - - 15 15
Dydaktyka geografii I E 30 30 - -
Dydaktyka geografii II Z - - - 30
Socjologia E - - 30 -
Logika E 30 - - -
Emisja głosu Z - 30 - -
SUMA 60 60 45 45

ROK IV

Przedmiot Forma
zaliczenia
Semestr zimowy Semestr letni
W. Cw. W. Ćw.
Dydaktyka geografii II Z - 30 - -
SUMA - 30 - -
Ponadto studentów uczestniczących w kursie pedagogicznym obowiązują praktyki nauczycielskie w łącznym wymiarze 150 godzin:
Praktyka śródroczna w gimnazjum (semestr 6 - letni) -15 godzin
Praktyka śródroczna w liceum ogólnokształcącym (semestr 7 - zimowy) - 15 godzin
Praktyka ciągła w gimnazjum (semestr 7 - letni) - 60 godzin
Praktyka ciągła w liceum ogólnokształcącym (semestr 9 - zimowy) - 60 godzin
Prezentacja jednostek:

K. Geogr. Społeczno-Ekonom.
K. Geogr. Fiz. i Kszt. Środowiska
K. Geogr. Rozwoju Regionalnego
K. Geomorf. i Geol. Czwartorzędu
K. Gospodarki Przestrzennej
K. Hydrologii
K. Limnologii
K. Meteorologii i Klimatologii
Prac. Analiz Terytorialnych
Prac. Dydaktyki Geografii
Prac. Kart., Teledet. i SIG
Prac. Rek. Zmian Środowiska
Stacja Limno. w Borucinie
Login
Nick

HasłoZapomniałeś hasło?
Poproś o nowe tutaj.